Statut

 Stowarzyszenie Kobiet

 „AMAZONKI” Ziemi Świeckiej

            Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kobiet ”Amazonki” Ziemi Świeckiej, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, niezależnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Świecie.

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 4

 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 , poz. 855  z późniejszymi zmianami)ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003r ze zmianami) oraz niniejszego statutu

 § 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudnić pracowników w tym swoich członków na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz zagranicznych o podobnym profilu działania.

§ 7

 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 § 8

 Cała działalność statutowa Stowarzyszenia określona w punktach od 1 do 12 w § 11 stanowi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 9

 Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci „Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej” – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi.

§ 11

1.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)   tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;

2)   reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi;

3)   zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiet po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;

4)   przedstawienie problemów dotyczących kobiet z rakiem piersi centralnym i lokalnym organom władzy oraz instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;

5)   włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania leczenia oraz rehabilitacji kobiet dotkniętych rakiem piersi;

6)   podejmowanie działań dla zapewnienia kobietom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;

7)   udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem piersi o pokrewnych działaniach;

8)   podejmowanie prac i działań zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych;

9)   zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych;

10)udzielanie w ramach posiadanych środków pomocy kobietom dotkniętym rakiem piersi będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej;

11)szkolenie ochotniczek w zakresie fizykoterapii, psychologii itp.

12)wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników ,plakatów, ulotek itp.

2.   Działalność o której mowa w § 10 i § 11 ust. 1 może być prowadzona jako działalność odpłatna lub jako działalność nieodpłatna w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zastrzeżeniem, że dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

§ 12

Stowarzyszenie  reprezentuje interesy kobiet dotkniętych rakiem piersi na forum krajowym i zagranicznym.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie dzielą się na:

1.   zwyczajnych

2.   wspierających

3.   honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym może zostać osoba fizyczna, dotkniętych rakiem  piersi i nie jest pozbawiona zdolności do działań prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem z pełnią praw obywatelskich.

§ 15

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej sprawie uchwałę zwykłą większością głosów.
 2. Forma i rodzaj wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających są  ustalane z Zarządem.
 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

 § 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przysłużyła się dla Stowarzyszenia.

 § 17

Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 § 18

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków  towarzyszenia;
 3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w realizacji swoich celów statutowych;
 5. posiadać legitymację Stowarzyszenia  i nosić odznaki Stowarzyszenia.

§ 19

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. regularne opłacanie składek członkowskich, o ile Zarząd nie zwolni go z tego obowiązku.

§ 20

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa  wyborczego posiada prawa określone w § 18, a także prawo uczestnictwa   w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres minimum jednego roku lub też przez ten okres nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 5. Śmierci członka.

 § 22

 1. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu i skreśleniu podając przyczyny i wskazując na prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 2. Od uchwały Zarządu w podmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym wyżej mowa, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 23

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zastrzeżenie to nie dotyczy drugiego terminu Walnego Zebrania Członków.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 2.  Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.       Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej.

2.       Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla  Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.       Wybór Władz Stowarzyszenia;

a.   wybór Prezesa Zarządu

b.   wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.       Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się      Stowarzyszenia.

5.       Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

6.       Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

7.       Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, a porządek obrad może obejmować wyłącznie sprawy ujęte we wniosku o zwołanie.

 § 27

1.   Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd liczy od 3 do 6 członków (w tym Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik). Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd na swym pierwszym Posiedzeniu.

2.   Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W trakcie głosowania, w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa.

3.   Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków;
 3. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 4. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 5. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
 6. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 7. sporządzanie sprawozdań z działalności;
  1. rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia z podaniem ich do publicznej wiadomości,
  2. przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
 8. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
 9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
 10. rozpatrywanie sporów.

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonane w związku z pełnioną funkcją.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.   kontrolowanie całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

  1. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
  2. wnioskowanie, w razie potrzeby, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla  Zarządu.

 

 Rozdział V.

Majątek Stowarzyszenia.

§ 30

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.   Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd

3.   Na fundusze składają się:

1.   wpływy ze składek członkowskich;

2.   dotacje, darowizny, spadki i zapisy;

         3.  wpływy z działalności statutowej;

4.Niniejszy statut zabrania:

 a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

d)   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31

  1   Do składania oświadczeń w  sprawach majątkowych w imieniu  Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

  2. Oświadczenie woli  w innych sprawach niż majątkowe mogą składać osoby upoważnione przez Zarząd.

 

Rozdział V

Wolontariat

 § 31

 1. Członek Stowarzyszenia może wykonywać świadczenia jako wolontariusz na rzecz Stowarzyszenia, którego jest członkiem.
 2. Świadczenia wolontariuszy wykonywane są w zakresie działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego.
 3. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

 Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych w pierwszym terminie. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na cele zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia i powoła Komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 § 33

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy  Prawa o Stowarzyszeniach i Prawa Cywilnego.